Wewnętrzne Dziecko — Powrót do Esencji z Vedantą Aspioti część II

Maga Alicja Korbel
Warszawa
3 dni
850 zł
(for English scroll down) Wszyscy jesteśmy dorosłymi żyjącymi w dorosłych ciałach, jednak głęboko wewnątrz nas znajduje się część, która nigdy nie dorosła i nie dogoniła dorosłego, którym wierzymy, że jesteśmy. Ta część w nas pozostała małym dzieckiem, które jest uwięzione we wczesnych latach i etapach swojego życia, dlatego, że gdy w dzieciństwie byliśmy emocjonalnie zranieni, nasz rozwój został zablokowany. To są części w nas, które pozostały dziecinne i zacofane. Te zranione części odnoszą się do okresów w naszym dzieciństwie, w których doświadczyliśmy traumy, pozostawiając nas zablokowanymi albo zmrożonymi, w szoku, z fobiami, manią, depresją i obsesjami/zachowaniami kompulsywnymi. Obecność nieuzdrowionegozranienia wewnątrz nas, powoduje niemożność uzyskania dostępu do naszych wewnętrznych zasobów, które pozwoliłyby nam rozkwitać i wzrastać.

Wewnętrzne dziecko

To część, która jest także zdolna do prawdziwych uczuć i reakcji, miłości i współczucia. Jest w tym świeżość i zdolność do bycia podatnym na zranienia i wrażliwości. Z tego miejsca nawiązujemy kontakty z innymi bez chronienia się ani obrony. Wewnętrzne dziecko ma także inne aspekty, magiczne. To część w nas, która czuje inspirację, zachwyt, posiada kochające oczy, przynoszące kojącą ulgę, entuzjazm do życia i nieskończoną kreatywność. Nawiązując kontakt z naszym magicznym dzieckiem, jesteśmy w stanie bezpośrednio nawiązać kontakt ze źródłem życia wewnątrz nas. To są drzwi dostępu do naszej Esencjonalnej Istoty.

miłość Siebie

Praca nad wewnętrznym dzieckiem może nam pomóc uświadomić sobie różne części funkcjonujące w naszym wewnętrznym świecie. Nie zawsze funkcjonujemy z miejsca naszego prawdziwego dorosłego ja. Bardzo często nasze wewnętrzne dziecko wyłania się z nieświadomości i dominuje sytuację. Nasze wyparte potrzeby, marzenia, pożądanie i zranienia stają na pierwszym miejscu i kontrolują naszym życiem, bez świadomości tego fenomenu z naszej strony. Gdy wierzymy, że działamy jako dorośli, najczęściej robimy to z miejsca wypartego zranienia wewnętrznego dziecka. Praca z wewnętrznym dzieckiem przynosi tutaj transparentność. Kolejnym ważnym celem pracy z wewnętrznym dzieckiem jest nauczenie się kochania siebie. Gdy mówimy tutaj “miłość siebie”, mamy na myśli miłość Siebie, nie kochanie lub dopieszczanie naszego ego. W rzeczy samej jest bardzo trudno siebie kochać, gdy nie byliśmy widziani, kochani, odzwierciedlani i doceniani przez naszych rodziców.

Esencja

Ta głęboka praca uczy nas miłości siebie i akceptacji od początku, a także pokazuje nam w jaki sposób zostaliśmy zranieni jako dzieci. Otrzymujemy dogłębne zrozumienie naszych psychologicznych problemów i tego w jaki sposób wpływają one na nasze codzienne życie. Nawiązujemy także kontakt z naszym magicznym dzieckiem. Magiczne dziecko jest bezpośrednio połączone z naszą Esencją. Zawiera w sobie odbitkę tego kim tak naprawdę jesteśmy poza ego. Ostatnim razem gdy byliśmy naszym Esencjonalnym Ja, byliśmy w tym wieku, a więc nawiązując teraz kontakt i odkrywając nasze magiczne dziecko, otrzymujemy czysty wgląd w nasze Esenjonalne istnienie. To staje się kompasem, który wskazuje nam gdzie patrzeć aby odnaleźć ponownie naszą Esencję.   Praca z wewnętrznym dzieckiem pozwala nam wyklarować relację ze światem zewnętrznym naszej fałszywej struktury, ego, które stworzyliśmy po to aby siebie chronić gdy byliśmy dziećmi. Dzięki tej pracy możemy odkryć kim jesteśmy bez uwarunkowań, które zostały nam nałożone w dzieciństwie. O prowadzącej Vedanta Aspioti jest założycielką i liderką the Power of Light Institute, jest też nauczycielem senior w Diamond Logos Academy i prowadzi oddział DL w Grecji. Podczas ostatnich 30 lat specjalizowała się w channelingu, pracy z wewnętrznym dzieckiem, pracy z parami i Esencjami oraz szkoliła psychoterapeutów. Jest wyszkoloną terapeutką zorientowaną na ciało i wydała kilkanaście książek i studiów na temat psychologii i Esencji, włączając w to “Soul and Essence in Psychotherapy”, “The Structure of the Self and The Diamond Somatics Manual”. Link do filmu gdzie Vedanta opowiada o pracy z wewnętrznym dzieckiem i Esencjach: https://www.youtube.com/watch?v=EIZB4z8gMTw

Cena:

- 850 PLN - miejsce: jeszcze do potwierdzenia 🙂

***

ENGLISH VERSION

The Inner Child. Reconnecting to Essence with Vedanta Aspioti We are all adults living in a grownup body, but deep inside of us lies a part that has not grown up and has not caught up with the mature self that we believe ourselves to be. This part of us has remained a small child which is arrested in an early age and stage because when we were emotionally wounded in our childhood, we were blocked in our development. These are the parts inside us that have remained childish and regressed. These wounded areas correspond to the periods in our childhood in which we experienced trauma, leaving us blocked or frozen, shocked, with phobias, fixations, depression and obsessions/compulsions. The presence of the unhealed hurt within us makes it impossible for us to access our inner resources that would enable us to blossom and grow. 

The inner child

Is also the part of us that is capable of true feeling and responsiveness, of love and compassion. There is freshness to it and the capacity to be vulnerable and sensitive. From this place we are able to connect with others without protection, without defense. The inner child has other aspects to it as well, magical aspects. It is the part within us that feels inspiration and has a sense of wonder, loving eyes, alleviating hope, enthusiasm for life and infinite creativity. Coming in touch with our magical child, we are able to connect directly to life’s source within us. It the doorway to access our Essential Being.

Love of the Self

The inner child work can make us us aware of the different parts that operate in our inner world. We aren’t always operating from our true adult self. So often, our inner child emerges from the unconscious and dominates the scene. Our disowned needs, wishes, desires and hurts take precedence and control our lives without us being aware of this phenomenon. While believing that we operate as adults, most often we act out from our disowned inner child’s hurt. Working with the inner child brings transparency to this. The other important aim of the inner child work is to teach us self-love. When we say self-love here, we mean the love of the Self, not loving or pampering our ego. Indeed it is very difficult to love oneself, where we have not been seen, loved, mirrored and appreciated from our parents.

Essence

This profound work teaches us self-love and self-acceptance from the beginning, as well as it shows us the ways in which we have been wounded in our childhood. We get an in-depth understanding of our psychological issues and the way our life is impacted from them in the here and now. We also get in touch with the magical child in us. The magical child is directly connected to our Essence. It contains the blueprint of who we truly are beyond the ego. The last time we were our Essential Self is when we were at that age, so connecting now and discovering our magical child we get a pure glimpse of our Essential being. This becomes a compass which shows us where to look in order to find our Essence again. The inner child work allows us to clear the object relations of our false structure, our ego that we created in order to defend ourselves when we were children. Through this work we can find out who we are beyond the conditioning that was imposed on us in our childhood.

Vedanta Aspioti

She is the founder and leader of the Power of Light Institute, is a senior teacher of the Diamond Logos Academy and leads the DL academy in Greece. During the last 30 years, she has specialized in channeling, childhood work, couple work and Essence work and has been training psychotherapists. She is a trained body - oriented psychotherapist and has published several books and studies on psychology and Essence, including Soul and Essence in Psychotherapy, The Structure of the Self and The Diamond Somatics Manual.
Wczytuję mapę...
850 zł
12 marca 2018 - 15 marca 2018
Puławska 1, Warszawa, mazowieckie

Organizator

Maga Alicja Korbel

Maga Alicja Korbel

Nauczyciel

Praktyka medytacji jest szczerym i autentycznym byciem w tej chwili. Tak jak jest. Bez maski. Bez niczego więcej. Jest wyzwalaniem się z kolejnych iluzji myśli, nawykowych, dawno wysłużonych działań. Jest odrodzeniem do życia.
W 2011 roku założyłam małą szkołę jogi BabaJoga.

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Wewnętrzne Dziecko — Powrót do Esencji z Vedantą Aspioti część II.

Maga Alicja Korbel
12 marca 2018 - 15 marca 2018
Puławska 1, Warszawa, mazowieckie
3 dni
850 zł
Nie pasuje Ci ten termin? Obserwuj inne edycje tego wydarzenia!
Przejdź do paska narzędzi