Regulamin sprzedaży i zamawiania online usług dostępnych na srefarozwoju.pl
oraz na akademia.srefarozwoju.pl

 

§ 1. DEFINICJE.

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług, a w szczególności ostępu do webinarów (spotkań na żywo za pośrednictwem Internetu) oraz do internetowej biblioteki multimediów dostępnych na StrefaRozwoju.pl oraz Akademia.StrefaRozwoju.pl;

2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia usług udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: https://strefarozwoju.pl/ oraz http://akademia.strefarozwoju.pl

3. Administrator – StrefaRozwojupl Sp. z o.o., (KRS: 0000569479, NIP: 5223034820, REGON: 362177198), Al. Solidarności 115/2, Warszawa.

4. Usługi – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane w opisie danej usługi, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie https://strefarozwoju.pl oraz http://akademia.strefarozwoju.pl oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku akceptacji zamówienia („Wyślij zamówienie”) na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Akceptuję regulamin i politykę prywatności”

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.

4. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

5. Do zawarcia Umowy dojdzie:

a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi;

b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty;

c. w przypadku Usługi świadczonych bezpłatnie, po zatwierdzeniu przez Klienta formularza potwierdzenia zamówienia na tę usługę obejmującego imię oraz adres email Klietna.

6. Po zawarciu Umowy Administrator rozpocznie świadczenie Usług:

a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i pod adresem pocztowym lub URL ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

7. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora Usługę może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.

§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy Usługi zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: https://strefarozwoju.pl/ oraz http://akademia.strefarozwoju.pl.

2. Świadczenie Usług polega na realizowaniu wydarzeń stacjonarnych, webinarów oraz umożliwianiu dostępu do internetowej biblioteki multimediów na stronach w domenie https://strefarozwoju.pl/ oraz na http://akademia.strefarozwoju.pl w czasie, pod adresem pocztowym lub URL i w zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora, a także na przesyłaniu powiadomień e-mail zawierających treści edukacyjne i inspirujące do pracy rozwojowej.

3. Dodatkowo w przypadku Usług świadczonych bezpłatnie Administrator zastrzega sobie prawo dowolnego korygowania treści objętych tymi Usługami w każdym czasie i bez uprzedzenia o tym Klientów. 

4. Ponieważ świadczenie Usług obejmuje między innymi wysyłanie do Klienta powiadomień e-mail, które mogą zostać uznane za “treści marketingowe”, złożenie Zamówienia oznacza jednoczesne wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie od StrefaRozwoju.pl sp. z o.o. treści marketingowych na jego wszystkie urządzenia, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na https://strefarozwoju.pl/ oraz na http://akademia.strefarozwoju.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

§7. ZWROT

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po skorzystaniu przez Klienta z dostępu do nich przy pomocy adresu URL udostępnionego mu przez Administratora

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie https://strefarozwoju.pl/kontakt/)

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Usług zamówionych na łamach Serwisu.

§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na https://strefarozwoju.pl/

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na https://strefarozwoju.pl/ oraz na http://akademia.strefarozwoju.pl

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@strefarozwoju.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności braku dostępu do Usługi lub jej niskiej jakości technicznej zwinionej przez Administratora. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Przelewy24


Przejdź do paska narzędzi