Regulamin sprzedaży

 

Regulamin sprzedaży i zamawiania online usług dostępnych www.srefarozwoju.pl

 

 

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług, a w szczególności ostępu do webinarów (spotkań na żywo za pośrednictwem Internetu) oraz do internetowej biblioteki multimediów dostępnych na StrefaRozwoju.pl;

2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia usług udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: http://srefarozwoju.pl/

3. Administrator – StrefaRozwojupl Sp. z o.o., (KRS: 0000569479, NIP: 5223034820, REGON: 362177198), Al. Solidarności 115/2, Warszawa.

4. Usługi – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane w opisie danej usługi, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie http://srefarozwoju.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.


§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.


§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku akceptacji zamówienia („Wyślij zamówienie”) na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję regulamin i politykę prywatności”

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.

4. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

5. Do zawarcia Umowy dojdzie:

a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi;

b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.

6. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie Usług:

a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i pod adresem URL ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

7. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora Usługę może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.


§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy Usługi zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: http://srefarozwoju.pl/.

2. Świadczenie Usług polega na realizowaniu webinarów oraz umożliwianiu dostępu do internetowej biblioteki multimediów na stronach w domenie http://strefarozwoju.pl w czasie, po adresem URL miejscu i w zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.


§ 6. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.


§ 9. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na http://srefarozwoju.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.


§ 7 ZWROT

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po skorzystaniu przez Klienta z dostępu do nich przy pomocy adresu URL udostępnionego mu przez Administratora

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie http://strefarozwoju.pl/kontakt/)

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania Usług zamówionych na łamach Serwisu.


§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na http://strefarozwoju.pl/

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na http://strefarozwoju.pl/

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.


§ 10. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności braku dostępu do Usługi lub jej niskiej jakości technicznej zwinionej przez Administratora. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

Logo Dotpay.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl

Regulamin serwisu

 

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Strefarozwoju.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego strefarozwoju.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

§ 1 Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

5. Specjalista - oznacza podmiot prezentujący na Stronie Internetowej Serwisu swoją ofertę w zakresie Usług Specjalisty.

6. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie strefarozwoju.pl.

7. Umowa uczestnictwa - oznacza umowę o świadczenie Usługi Specjalisty wybranej przez Użytkownika, zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Specjalistą.

8. Usługodawca - oznacza Strefarozwoju.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), Al. Solidarności 115/2, NIP: 5223034820, REGON: 362177198, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569479; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

9. Usługa Specjalisty - oznacza usługę świadczoną przez Specjalistę na rzecz Użytkownika w ramach Umowy uczestnictwa, polegającą na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych, terapeutycznych lub w inny sposób stymulujących rozwój osobisty lub poprawę kondycji zdrowotnej Użytkowników.

10. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do ich prawowitych właścicieli.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 

§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy; 

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Użytkownika;

d) Zamieszczenie treści.

3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy lub Specjalisty. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy lub Specjalisty poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

5. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

8. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika.

9. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Zamieszczona przez Użytkownika treść jest publikowana na Stronie Internetowej Serwisu po uprzedniej akceptacji przez Usługodawcę.

10. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych.

 

§ 5 Zasady zawierania Umów uczestnictwa

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu Użytkownicy mają możliwość zawierania Umów uczestnictwa ze Specjalistami.

2. Użytkownik może przyjmować oferty Specjalistów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

3. Użytkownik przyjmuje ofertę Specjalisty poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zamówienia znajdującego się pod wybraną Usługą Specjalisty, prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza zamówienia do Specjalisty poprzez wybór odpowiedniego polecenie w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką formularza zamówienia do Specjalisty, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Specjalisty, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową uczestnictwa.

4. Następnie Użytkownik otrzymuje od Specjalisty, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, potwierdzenie przyjęcia zawarcia Umowy uczestnictwa.

5. Użytkownik dokonuje płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności BlueMedia, obsługiwany przez firmę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

 

§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. Użytkownik zobowiązany jest wysłać zgłoszenie reklamacyjne zawierające opis zaistniałego problemu używając adresu elektronicznego podanego podczas Rejestracji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

 

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Użytkownik oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

 

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

4. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

6. W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa Usługodawca przekazuje dane Użytkownika do Specjalisty.

7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system BlueMedia, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-717 Sopot, ul. Haffnera 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

 

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2015 r.

 

[powrót na górę]

Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy strefarozwoju.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Strefarozwoju.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-140), Al. Solidarności 115/2, NIP: 5223034820, REGON: 362177198, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569479, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, zwana dalej Strefarozwoju.pl.

3. Strefarozwoju.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

 

§1 Jak zbieramy dane?

1. Strefarozwoju.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) korzystania z formularza kontaktowego;

b) rejestracji konta w Serwisie;

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter);

d) zamieszczenia Treści;

3. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko.

4. W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) nazwa Użytkownika;

5. W przypadku subskrypcji Newsletter'a w Serwisie, Użytkownik podaje swój adres e-mail.

6. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

 

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

1. Strefarozwoju.pl wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

 

§3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Strefarozwoju.pl za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Strefarozwoju.pl usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. Strefarozwoju.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. Strefarozwoju.pl wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Strefarozwoju.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. Strefarozwoju.pl może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Strefarozwoju.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strefarozwoju.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dane osobowe zbierane przez Strefarozwoju.pl za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Strefarozwoju.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

4. Strefarozwoju.pl zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.

5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Strefarozwoju.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Strefarozwoju.pl roszczeń od danego Użytkownika.

6. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Strefarozwoju.pl wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.

7. Strefarozwoju.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Strefarozwoju.pl poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 r. 

 

[powrót na górę]

Regulamin konkursu

§ 1.

DEFINICJE

„Konkurs” – oznacza konkurs organizowany przez spółkę StrefaRozwoju.pl sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Solidarności 115/2, kod pocztowy 00-140 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000569479 prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, kapitał zakładowy 5000PLN: , NIP 522-303-48-20 ), zwaną dalej „Organizatorem”, prowadzony pod nazwą „Konkurs Walentynki 2016” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem

 

„Jury” - 4 osobowa komisja wybrana przez Organizatora oceniająca prace konkursowe Uczestników i mająca za zadanie wybranie Zwycięzców.

 

„Strona konkursowa” - Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony strefarozwoju.pl 

 

„Uczestnik” - uczestnikiem konkursu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i spełniła zasady określone w § 3

 

„Zwycięzcami Konkursu” są Uczestnicy, którzy zostaną wybrani przez Jury. 

 

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 lutego 2016 r. o godz. 12.00 i kończy się w dniu 14.02.2016 r. o godz. 24.00

2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby posiadające zarejestrowane konto użytkownika w serwisie StrefaRozwoju.pl, dostępnym pod adresem www.strefarozwoju.pl

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

§ 3.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a. zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego w Stronie Konkursowej, 

b. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu w formie kliknięcia pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.)”,

c. posiadać zarejestrowane konto użytkownika w serwisie StrefaRozwoju.pl dostępnym pod adresem www.strefarozwoju.pl.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”)

3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.

5. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inna formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości, niż pierwotnie przyrzeczona.

6. Serwis Facebook.com nie sponsoruje oraz nie uczestniczy w organizacji Konkursu, w związku z czym nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z informowaniem o Konkursie za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w ewentualnych sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

 

§ 4.

Zadanie Konkursowe

1. Zadaniem konkursowym jest zamieszczanie przez Uczestników komentarzy ich autorstwa w serwisie StrefaRozwoju.pl przy pomocy konta użytkownika w serwisie StrefaRozwoju.pl., a które dotyczyć będą treści udostępnianych  w serwisie StrefaRozwoju.pl.

2. Komentarze nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzech, ich praw jak również być obraźliwe. 

3. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z komentarzami zamieszczonymi przez Uczestnika obciąża w całości danego Uczestnika. 

 

§ 5

NAGRODY W KONKURSIE I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Za zajęcie w Konkursie miejsca od 1 do 5 przyznane będą nagrody w postaci książki papierowej "100 pomysłów jak być dla siebie dobrą" o wartości 33 zł brutto ( słownie: trzydzieści trzy zł) każda.

2. Za zajęcie w Konkursie miejsca od 6 do 15 przyznane będą nagrody w postaci audiobooka "100 pomysłów jak być dla siebie dobrą” o wartości 33 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy zł) każdy.

3. Każdy ze Zwycięzców Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Jury spośród Uczestników wybierze 15 osób zakwalifikowanych wstępnie jako Zwycięzcy Konkursu i skontaktuje się z nimi za pośrednictwem serwisu StrefaRozwoju.pl, w celu uzyskania od tych osób potwierdzenia akceptacji warunków Konkursu. W przypadku braku takiego potwierdzenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie 24 godzin od dnia przesłania im powiadomienia, Jury w ich miejsce uprawniona jest wybrać inne osoby.

5. Przy wyborze Zwycięzców Jury działać będzie subiektywnie, przy czym weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a. konstruktywność i rzeczowość komentarzy, 

b. prawdziwość publikowanych informacji, 

c. powoływanie się na źródła informacji, poprawność i atrakcyjność językową publikacji,

d. ilość komentarzy.

6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej oraz na stronie www.strefarozwoju.pl w dniu 15 lutego 2016 r.

 

 

§ 6.

WYDANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o ich wyborze poprzez ogłoszenie wyników na Stronie Konkursowej lub za pomocą wiadomości e-mail w dniu 15.02.2016 r.

2. Zwycięzcy są zobowiązani podać swoje dane niezbędne do wydania nagrody (tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administratorem danych osobowych, o których mowa  w ust. 2 jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody) na Stronie Konkursowej oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania

4. Każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia, nazwiska.

5. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.

6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.

7. Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody.

8. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

9. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

§ 7.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” na następujący adres: Aleje Jerozolimskie 200 lok. 402, 02-486 Warszawa lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. 

2. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej i powiadomienia Uczestników..

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 

 

 

[powrót na górę]

Formularz kontaktowy

[powrót na górę]

Prawo

Kalendarium

25
września
Szkolenie, 6 dni
2650 zł
25
września
Warsztaty rozwojowe, 57 dni
850 zł
29
września
Warsztaty rozwojowe, 3 dni
499 zł
28
października
Masaż 
290 zł
[zobacz całe kalendarium]

Usługi

Wykład, ćwiczenia i dyskusja
Warsztat Aktywnego Słuchania
Instytut Rozwoju Osobistego EUPHONIA
14-15 października 2017
510 zł
Praca z wewnętrznym dzieckiem
Wewnętrzne Dziecko — Powrót do Esencji z Vedantą Aspioti
Vedanta Aspioti
15-18 stycznia 2018
800 zł
Trening MBSR
8-Tygodniowy Trening Mindfulness
Maga Alicja Korbel
15 paź - 03 gru 2017
1 100 zł
Wyprawa
Let it go: odetchnij i odpuść
By The Way Coaching
24-28 kwietnia 2018
Cena do ustalenia
Wyprawa
Magiczne Bali: zakochaj się w życiu
By The Way Coaching
15-22 lipca 2018
Cena do ustalenia
Wyprawa
Zmysłowa Sri Lanka – rozwój ze szczyptą cynamonu
By The Way Coaching
18-26 stycznia 2018
Cena do ustalenia
Wyjazd "offline"
By The River: w poszukiwaniu równowagi
By The Way Coaching
12-15 października 2017
650 zł
Przygotowanie do akredytacji ICF, PCC
Program "Intuicyjny Coach"
Paulina Barnaś
23 paź - 18 wrz 2017
7 700 zł
[więcej usług]

feedback
feedback